Jens Erik Veirum


Veirum 2003
Veirum, Jens Erik. 2003. Childhood hospitalisations in a West African city. Bandim Health Project, Department of Epidemiology Research, Danish Epidemiology Science Centre, Statens Serum Institut. University of Copenhagen.
  PhD-projektet blev startet under min ansættelse som M0ther­Child Health Physician ved Bandim Sundheds Projekt i Guinea Bissau fra 1995 til 1997. Studiet blev planlagt som et klinisk interventionsstudie baseret på kobling mellem befolkningsbaserede data og hospitalsdata indsamlet på den eneste pædiatriske afdeling i landet.

Ved at sammenholde information fra et populationsbaseret overvågningssystem af en urban befolkning aktuelt 70.000 mennesker, undersøgte vi pædiatriske indlæggelser, dødeligheden børneafdelingen samt kort- og langtidsoverlevelse efter udskrivelse. Beregningen af hospitalsrater var baseret på en åben kohorte bestående af 33.727 mens risikoen for førstegangsindlæggelse og børnedødeligheden efter udskrivelse blev undersøgt i en fødselskohorte bestående af 8.184 børn. De to grupper bidrog med henholdsvis 85.678 og 15.542 personers observationstid. Hospitalsdødeligheden blev undersøgt for 5.544 pædiatriske indlæggelser hvoraf 4.153 indlæggelser kunne identificeres i befolkningsregisteret. Dødelighed efter udskrivelse kunne beskrives for 3.467 indlæggelser hvor børnene blev udskrevet levende.

Under en borgerkrig i landet blev hospitalsovervågningen bibeholdt og et markant fald i den akutte hospitals dødelighed blev observeret. Dette skete formentlig grund af forbedret hospitalsbehandling under de specielle omstændigheder på afdelingen under krigen. Mulige implikationer for fremtidige aktiviteter blev vurderet.

Bandim Sundheds Projekt har siden 1978 indsamlet oplysninger om blandt andet befolkningens vaccinationsstatus, og vi kunne undersøge effekten af rutine vaccinationer på den akutte hospitalsdødelighed og langtidsoverlevelsen efter udskrivelse.

Resultater
Næsten halvdelen af børnene i studie området blev indlagt sygehus mindst en gang far deres femte år, og hvert fjerde dødsfald i børnebefolkningen skete på sygehuset. Hospitalsdødeligheden var 12,2 % med forskelle mellem de diagnostiske grupper. Halvdelen af dødsfaldene skete første indlæggelsesdag. Dødeligheden i baggrundsbefolkningen for barn under 1 og barn under 3 år var henholdsvis 110 og 207/1000 person år. Den samlede hospitals dødelighed og dødeligheden i året efter udskrivelse var 20 % og sammenlignet med børn, som ikke var indlagt, havde de udskrevne børn en 12 gauge højere risiko for at do i de 2 første uger efter udskrivelsen. Risikofaktor analyser blev foretaget for hospitalisering, for død på hospitalet og i baggrundsbefolkningen, samt for død i en periode efter udskrivelse. Risikofaktorerne for indlæggelse afspejlede ikke risikofaktorerne for at dø under indlæggelse, mens der var god overensstemmelse mellem risiko faktorerne for død i baggrundsbefolkningen og for hospitalsdødelighed. For eksempel fandt vi at det at have nogen skoleuddannelse var associeret med en højere risiko for at blive indlagt på hospitalet, men en lavere risiko for generel dødelighed, for at dø på hospitalet og i perioden efter udskrivelsen. At forlade hospitalet uden en medicinsk udskrivelse var den alt dominerende risikofaktor for død i perioden kort efter hospitaliseringen, mens andre signifikante risikofaktorer var etnisk gruppe, bolig kvalitet og moderens uddannelse, hvilket svarede til risikofaktorerne for død i baggrundsbefolkningen. Diagnoser som var associeret til øget hospitalsdødelighed var også betydende for død i post-hospitaliseringsperioden.

Igennem en 12 måneder lang periode under borgerkrigen faldt sygehuset og efter udskrivelsen markant (hhv. 0,68 Og 0357), hvilket ikke kunne forklares ud fra ændringer i optagelsesområdet, ændret udskrivelsespolitik eller generelle ændringer i dødeligheden.

Vacciner var forbundet med ændringer i dødeligheden på sygehuset, som ikke kan forklares ved de specifikke sygdoms beskyttende virkninger af vaccinerne. Mæslingevaccinerede børn havde væsentlig lavere dødelighed (MR=0,51 (0,27-0,98)) med størst effekt for pigerne. Dødeligheden var signifikant højere for DTP-vaccinerede piger end for DTP-vaccinerede drenge (MR= 1,63 (1,03-2,59)).

Diskussion
Det faktum at næsten halvdelen af børnene indlægges før 5 års alderen, at hver fjerde dør på hospitalet og at en stor procentdel af børnene vil passere igennem sundheds systemet i løbet af deres sidste sygdoms episode indikere at befolkningen, trods en vedvarende høj hospitals dødelighed, søger hjælp i et svagt offentligt sundheds system vil en forbedret behandling af svært syge børn have en udtalt effekt på den generelle børnedødelighed i hovedstaden. Det uventede store fald i dødelighed på sygehuset under krigen tyder på at selv mindre men prioriterede tiltag i behandlingsstrategien under indlæggelse kan have betydelig effekt på dødeligheden.  

De vaccineassocierede ændringer i dødeligheden under indlæggelsen og tilsvarende fund fra andre undersøgelser peger på, at der er behov for yderligere viden om de uspecifikke effekter af immunisering, som kunne have betydning for barns overlevelse i udviklingslandene.